ندا عزیزی

نویسنده

ندا عزیزی

کارشناس ارشد صنایع غذایی

امضا ۷ تفاهم نامه و قرارداد انتقال فناوری و دانش فنی بین موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر و موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

با‌حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی رخ داد؛ امضا ۷ تفاهم نامه و قرارداد انتقال فناوری و دانش فنی بین موسسه تحقیقات، اصلاح...