اهم اخبار
کد 1982

در انتخابات خانه صنعت و معدن جوانان / دکتر مهدی کریمی تفرشی ( صنایع غذایی گلها) به عضویت هیئت مدیره خانه صنعت و معدن جوانان استان تهران در آمد .

مجمع عمومی عادی خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس برگزار شد و مهدی کریمی تفرشی و...