اهم اخبار

جدیدترین مطالب در دسته ی اهم اخبار

مهندس احمد فتح الهی ، رئیس هیئت مدیره شرکت سبزان موفق به دریافت تندیس کارآفرین برتر ازدانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس شد

در اولین همایش ملی کشاورزی و کارآفرینی بهمن ماه ۹۵ دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، مهندس احمد فتح الهی موفق به دریافت...