#ایتالیا

شرکت های ایتالیایی در ایران

روزنامه ایتالیایی ‘ایل سوله’ با اشاره به سفر اخیر هیات بزرگ اقتصادی به تهران نوشت: شرکت های ایتالیایی در تهران به دنبال...