#جهادکشاورزی

گله جهاد کشاورزی از گمرک

معاون وزیر کشاورزی در واکنش به توقف طرح “بازار در برابر بازار” تجارت محصولات کشاورزی توسط گمرک گفت: اگر اشکالی در این...