اهم اخبار

#دکتر حسین شیرزاد

پیام تبریک دبیر اجرایی فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی ایران به دکتر حسین شیرزاد،دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران

دبیر اجرایی فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی ایران انتصاب دکتر حسین شیرزادرا بعنوان دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایرانتبریک گفت....