#صنایع غذایی

در کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران مطرح شد؛گزارش بهبود تجارت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی/بررسی چالش‌های مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور است که این موضوع در کمیسیون...