#مجلس شورای اسلامی

کاهش کیفیت نان در ایران

امروز با شرایط اقتصادی سختی در کشور مواجه ایم و در چنین شرایطی مطالبه نان با کیفیت از نانوایان بی‌انصافی است. رئیس سازمان...

شبکه کانون‌های تفکر ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس مطرح کرد:ضرورت حفظ و تقویت قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

در نامه شبکه کانون های تفکر ایران به رئیس مجلس ضمن تبیین دستاوردهای متعدد اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بازرگانی بخش...