اهم اخبار

#تحقق شعار

مدیرعامل شرکت صنایع غذایی سیبون مطرح کرد: تربیت نیروی انسانی و نظارت دقیق به آئین نامه های اجرایی راهگشای تحقق شعار سال می باشد

دکتر عبدالنبی جرک می گوید: تربیت نیروی متخصص و حمایت واقعی از بنگاه‌های مختلف می‌تواند اشتغال پایدار را به مساوات برای جوانان...