محمد مهدی برومندی به سمت مشاور وزیر و سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

در حکمی از
سوی کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، محمد مهدی برومندی به سمت مشاور وزیر و سخنگوی
وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است: انتظار می رود ضمن تعامل و همکاری با معاونین، روسای سازمان های ستادی و استانی و رسانه های جمعی، نسبت به پاسخگویی و تبیین سیاست ها، برنامه ها، اهداف و خط مشی های وزارت متبوع اقدام نمائید.