اهم اخبار

#پروبیوتیک

توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام گرفت:ارزیابی تنوع زیستی مخمری در نمونه های سنتی کفیر ایرانی

محققان بانک میکروارگانیسم‌های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی زیستی ایران با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)، تنوع زیستی مخمری در نمونه‌های سنتی...