اهم اخبار

#بهزاد محمدی بختیاری

مدیرعامل گروه توسعه سرمایه گذاری آمارانت مطرح کرد: ایجاد یک پنجره واحد در دولت برای هماهنگی وتصمیم گیری و تسریع امور تولیدکنندگان می تواند در جهش تولید موثر باشد.

بهزاد محمدی بختیاری در گفتگو با پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز) گفت : عواملی چون نیروی کار متخصص ، بومی...