اهم اخبار

جدیدترین مطالب در دسته ی اخبار صنعت غذا

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد؛ توزیع نیم میلیون تن آرد روستایی در شش ماهه نخست امسال توسط شبکه تعاونی های روستایی کشور

توزیع آرد خبازی در بین ۲۷۰ هزار نفر در۱۶ هزار محدوده روستایی که عمدتا” کوهستانی و مناطق کمتر برخوردار و توسعه نیافته...