اهم اخبار

مرکز آمار اعلام کرد؛ متوسط قیمت محصولات کشاورزی درپاییز/هر کیلو برنج ۱۷ هزارو۶۶۵ تومان

بدون دیدگاه

گزارش متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در پاییز ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، مرکز آمار ایران گزیده متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در پاییز ١٣٩٨ را منتشر کرد که به شرح زیر است:

الف- محصولات کشاورزی

١- غلات

١-١- ذرت دانه‌ای

متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه‌ای در پاییز سال ١٣٩٨ در کل کشور ١۶٧٨۴ ریال بوده است که استان فارس با ١٨٩٢٣ ریال بیشترین و استان کرمان با ١۴٢۶۶ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال ٩٨ نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ به میزان ٣١, ٨درصد افزایش داشته است.

٢-١- برنج

در فصل پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم برنج در کل کشور ١٧۶۶۵٢ ریال بوده است. استان چهار محال و بختیاری با ٢٠٣١۴۴ ریال بیشترین و استان گلستان با ١٢۴۴۵٧ ریال کمترین قیمت فروش را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ به میزان ۴۶, ۵ درصد افزایش یافته است.

٣-١- شلتوک

در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور ۶٣٧٣٢ ریال بوده است. استان مازندران با ٨۶۵٢۶ ریال بیشترین و استان خوزستان با ٣٧٨۴٢ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ١٧, ٣ درصد افزایش داشته است.

٢- حبوبات

١-٢- لوبیا قرمز

متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا قرمز در پاییز سال ١٣٩٨ در کل کشور ٨۴٩٣١ ریال بوده است که استان قم با ١١٠٣٩١ ریال بیشترین و استان همدان با ۶٠٠٠٠ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال قبل معادل ٢١, ٩درصد افزایش نشان می‌دهد.

٢-٢- لوبیا چیتی

در پاییز ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا چیتی در کل کشور به رقم ١٠٢١۵١ ریال رسید که استان قم با ١٢۵٣١٨ ریال بیشترین و استان خراسان شمالی با ٨٠١۴۴ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته است. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال ٩٧ معادل ١٢, ٩ درصد افزایش داشته است.

٣- دانه‌های روغنی

١-٣- کنجد

در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم کنجد در کل کشور ١٧۵٢٠٩ ریال بوده است. استان گلستان با ٢۴١۵٧٢ ریال بیشترین و استان یزد با ١١۶۵٩۶ ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ١۵, ٢ درصد افزایش یافته است.

٢-٣- زیتون

در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم زیتون در کل کشور ۶۵٨١۶ ریال بوده است. استان گلستان با ٧٨٧٨٨ ریال بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با ٣٣٣٣٣ ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٠, ٨ درصد افزایش داشته است.

۴- محصولات لیفی

١-۴- پنبه (وش)

در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه (وش) در کل کشور ۶۵۵١١ ریال بوده است. استان خراسان شمالی با ٧٢١٠٠ ریال بیشترین و استان گلستان با ۵٨٩۵۶ ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ١۵, ۴درصد افزایش نشان می‌دهد.

۵- محصولات جالیزی

١-۵- هندوانه

در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور ١٢١۴٣ ریال بوده است. استان هرمزگان با ٢١۴۶١ ریال بیشترین و استان مرکزی با ١٢٢۵ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ١۶, ٠درصد افزایش داشته است.

٢-۵- خربزه

در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور ٩١٠٧ ریال بوده است. استان قزوین با ١٢٩٣٢ ریال بیشترین و استان خوزستان با ۵۵٠٣ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال ٩٨ نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٢۴, ۴درصد کاهش داشته است.

٣-۵- خیار

در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور ٢٣۶٣٣ ریال بوده است. استان خراسان جنوبی با ۴٨۵٧١ ریال بیشترین و استان ایلام با ١۶۴٩١ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش خیار نسبت به پاییز ٩٧ افزایش ٢٢, ٨ درصدی داشته است.

۶- سبزیجات

١-۶- سیب‌زمینی

در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم سیب‌زمینی در کل کشور ١٧١٠٣ ریال بوده است. استان البرز با ٢٩١٣۵ ریال بیشترین و استان کرمانشاه با ١٢١٨۴ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال ١٣٩٨ نسبت به سال ٩٧ معادل ٢٧, ٧درصد افزایش داشته است.

٢-۶- گوجه‌فرنگی

در پاییز سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی در کل کشور ١٣٣۴٨ ریال بوده است. بالاترین قیمت فروش را استان خوزستان با ۵٠٢١۴ ریال و پایین‌ترین قیمت فروش را استان خراسان شمالی با ۴١٧۵ ریال داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٣٠, ٨ درصد کاهش یافته است.

٣-۶- بادمجان

در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور ١٢۵٠٠ ریال بوده است. استان خراسان جنوبی با ٢٠۶۶٧ ریال بالاترین و استان هرمزگان با ۶٧٢١ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال ٩٧ معادل ۴۶, ٣درصد کاهش داشته است.

۴-۶- پیاز

در فصل مورد بررسی متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور ١۴٨۴١ ریال بوده است. استان مرکزی با ٢١۵۵٩ ریال بالاترین قیمت فروش و استان لرستان با ١٠٠٠٠ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ۴١, ۶درصد افزایش نشان می‌دهد.

٧- محصولات علوفه‌ای

١-٧- یونجه

در فصل پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور ٢٠۶۴۵ ریال بوده است. استان قزوین با ٢۵۶٩٠ ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ١٢١٣۶ ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال ٩٧ معادل ۵۶, ۶درصد افزایش داشته است.

٢-٧- ذرت علوفه‌ای

در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت علوفه‌ای در کل کشور ٣٣٠٢ ریال بوده است. استان آذربایجان شرقی با ۴٨٢٩ ریال بیشترین و استان کرمان با ١۶٧٠ ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٣۶, ٣درصد افزایش یافته است.

٨- میوه‌های هسته‌دار

١-٨- انار

در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم انار در کل کشور ٣٢٩٠٠ ریال بوده است. استان خوزستان با ۴٨۶۶٩ ریال بیشترین و استان گیلان با ١٠٩۶٠ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش انار نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ افزایشی معادل ١٣, ٨درصد داشته است.

٩- میوه‌های دانه‌دار

١-٩- سیب درختی

متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در پاییز سال ١٣٩٨ در کل کشور ٢۶۶٢٨ ریال بوده است. استان یزد با ۶١۵٧٩ ریال و استان فارس با ١۴٢٧٩ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال ٩٨ نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ١۵, ٢ درصد کاهش نشان می‌دهد.

٢-٩- انگور

در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در کل کشور ٣١٠٨٧ ریال بوده است. استان البرز با ۴٣٣۶٧ ریال بیشترین و استان فارس با ١۵۶٠٧ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال ٩٧ معادل ٨, ٣ درصد افزایش داشته است.

١٠- مرکبات

١-١٠- پرتقال

در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور ١۵٣٧٩ ریال بوده است. استان فارس با ٣٨١٣٣ ریال بیشترین و استان مازندران با ١۴٨۴٧ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز ٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ١١, ٠ درصد افزایش داشته است.

٢-١٠- نارنگی

در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم نارنگی در کل کشور ١٨۶٧٨ ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویر احمد با ٣۴١٣٠ ریال بیشترین و استان گیلان با ١٢۵٩٧ ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٨, ٠ درصد کاهش نشان می‌دهد.

ب – دام و فراورده‌های دامی

١- دام

١-١- گوسفند و بره زنده پرواری

در فصل مورد بررسی متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور ٣٧۵۶٠۶ ریال بوده است. استان هرمزگان با ۵٣۴٨٧۴ ریال بالاترین و استان خراسان شمالی با ٣١٨۵٧۴ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در فصل پاییز ٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل به میزان ۶٢, ٧درصد افزایش یافته است.

٢-١- گاو کمتر از دو سال پرواری

در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور ٣١٢۶١۶ ریال بوده است. استان کرمان با ۴٢١٩٩٠ ریال بیشترین و استان گلستان با ٢۴٣۶٣٣ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز ٩٧ معادل ٢٩, ۴درصد افزایش داشته است.

٢- فرآورده‌های دامی

١-٢- شیر گوسفند (چرخ نکرده)

در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور ۴١٧۴٠ ریال بوده است که نسبت به پاییز سال ٩٧ افزایشی معادل ٣٨, ٨ درصد داشته است. استان البرز با ۵٣٩١٠ ریال بالاترین و استان سیستان و بلوچستان با ٢٢١٨٨ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

٢-٢- شیر گاو (چرخ نکرده)

در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور ٢٣١٩٠ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ افزایش ٢٩, ٩درصدی داشته است. استان بوشهر با ۴٠۵٠۶ ریال بالاترین و استان آذربایجان غربی با ١٨١٢٢ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

ج – خدمات کشاورزی

١- خدمات ماشینی

١-١- شخم زمین زراعی آبی با تراکتور

در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط هزینه یک‌بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ٢٣٨٩١٨۵ ریال بوده است. استان گیلان با ۶٠٠٠٠٠٠ ریال و استان ایلام با ١۴١٣٠٧١ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٣۴, ٨ درصد افزایش یافته است.

٢-١- شخم زمین زراعی دیم با تراکتور

در فصل مورد بررسی متوسط هزینه یک‌بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ١٨٠۴٨٢٩ ریال بوده است. استان هرمزگان با ٣۴۵۵٨٨٢ ریال و استان خراسان شمالی با ١٣۵۴۵٣٣ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه این خدمت نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٣۴, ٠درصد افزایش داشته است.

٣-١- دیسک زمین آبی با تراکتور

در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط هزینه یک‌بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ١١۴۴٨٨٧ ریال بوده است. استان البرز ۴٠٠٠٠٠٠ ریال و استان قم با ۶١١٣۶۶ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٣۴, ٨درصد افزایش نشان می‌دهد.

۴-١- دیسک زمین دیم با تراکتور

در فصل مورد بررسی هزینه یک‌بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ۶٩۶٩٠۵ریال بوده است. استان مازندران با ٢۶٢٩٠٣٢ ریال و استان کردستان با ۶٠٢١٩٩ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ١٠, ٩ درصد افزایش داشته است.

٢- خدمات نیروی انسانی

١-٢- کارگر میوه‌چین (مرد)

در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین مرد در کل کشور ٨۴٠۴۴۵ ریال بوده است. استان قم با ١٣۵۶٢١٠ ریال و استان گلستان با ۵۴١۵٢٠ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ۴١, ٠ درصد افزایش داشته است.

٢-٢- کارگر میوه‌چین (زن)

در فصل مورد بررسی متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین زن در کل کشور ۶۵٢٣٢٢ ریال بوده است. استان همدان با ٩۶۵۴١۴ و استان گلستان با ٣٩٠٢۵٧ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٣٧, ٠درصد افزایش یافته است.

٣-٢- دروگر غلات (مرد)

در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور ٩۶٢١٩۶ ریال بوده است. استان اصفهان با ١١١٩۴۶١ ریال و استان خراسان جنوبی با ۶٢۶۵٣١ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ۴٧, ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

۴-٢- کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (مرد)

در پاییز سال١٣٩٨ متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد در کل کشور ٨٩٢٣۵۴ ریال بوده است. استان تهران با ١١١٢٠١۶ ریال و استان خوزستان با ۵٣٩١٨٩ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۶, ٧ درصد افزایش داشته است.

۵-٢- کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (زن)

در فصل مورد بررسی متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن در کل کشور ۵٧٠٣۶۴ ریال بوده است. استان بوشهر با ٧۶٣١۵٨ ریال و استان گلستان با ٣۵۵٧٩٣ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل پاییز سال ٩٧ معادل ۴۶, ۴درصد افزایش یافته است.

سمن مجتهدی
بعدی

نوشته های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *