اهم اخبار

#سیدجمشید میرسلیمی

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران در گفتگو با اگروفودنیوز: لزوم برنامه ریزی به منظور بهره برداری بهینه از مراکز تولیدی

سیدجمشید میرسلیمی گفت: مهمترین اصل بهره برداری بهینه از مراکز تولیدی داشتن برنامه است. برنامه ای که اول سال مطالعه و محاسبه...