#شکر

چای شکر پهلو!

یکی از انتقادهایی که به «زخم کاری» یکی از سریال‌های محبوب شبکه خانگی وارد شد، رخدادهای داستان در بستر شهری بدون پلیس...