اهم اخبار

#صنایع غذایی

مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قائن در گفتگو با اگروفودنیوز: صنایع غذایی کشور با برداشتن موانع سهم بیشتری  در صادرات غیرنفتی می تواند داشته باشد

دکتر محسن احتشام معتقد است؛ صنایع غذایی کشور دارای مزیت رقابتی است و با توجه بیشتر باعث افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری...