#طرح جامع شبکه های فرعی آبیاری

معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران:” تشکیل۱۴۳ شرکت تعاونی تولید در قالب طرح جامع آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور”

در راستای تشکیل و استقرار نظام بهره برداری در طرح جامع شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غربی کشور...