اهم اخبار

#گرانی شکر

علت گرانی شکر چیست؟

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان همدان گفت: افزودن ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، علت افزایش قیمت شکر است....