اهم اخبار

جدیدترین مطالب در دسته ی اخبار مجلس و دولت

شبکه کانون‌های تفکر ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس مطرح کرد:ضرورت حفظ و تقویت قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

در نامه شبکه کانون های تفکر ایران به رئیس مجلس ضمن تبیین دستاوردهای متعدد اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بازرگانی بخش...