1

جزئیات نرخ تورم تولیدات زراعی، باغی و دامداری در سال ۹۴

مرکز آمار ایران، جزئیات نرخ تورم تولیدات زراعی، باغداری و دامداری سنتی در سال ۹۴ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران نتایج گزارش شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی سال ۱۳۹۴ را منتشر کرد. شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامدادری سنتی (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۴ برابر است با ۲۱۹.۵۱ که نسبت به سال قبل ۲.۲۵ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه غلات در سال ۱۳۹۴ برابر ۲۴۵.۸۲ بوده است که نسبت به سال قبل معادل ۱.۹۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. این شاخص در فصل پاییز با ۱۴.۵۵ درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را داشته و این در حالی است که در فصل بهار با ۶.۵۰ درصد کاهش مواجه بوده است.

شاخص گروه سبزیجات در سال ۱۳۹۴ برابر ۲۱۵.۱۵ بوده که نسبت به سال قبل معادل ۲.۸۷ درصد کاهش یافته است. این شاخص در فصل زمستان با ۱۷.۶۴ درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را داشته و این در حالی است که فصل پاییز با ۱۹.۱۲ درصد کاهش مواجه بوده است.

همچنین شاخص گروه میوه‌ها و میوه‌های آجیلی در سال ۱۳۹۴ برابر ۲۲۴.۳۵ بوده که نسبت به سال قبل معادل ۰.۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این شاخص در  فصل بهار با ۲۵.۱۹ درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را داشته و این در حالی است که در  فصل زمستان با ۲۲.۰۶ درصد کاهش مواجه بوده است.

شاخص گروه دانه‌ها و میوه‌های روغنی در سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۲۵.۰۶ بوده که نسبت به سال قبل معادل ۶.۱۴ درصد افزایش یافته است. این شاخص در فصل بهار با ۱۰.۷۰ درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را داشته است.

بر پایه این گزارش، شاخص گروه محصولات نوشابه‌ای و ادویه‌ای در سال ۱۳۹۴ برابر ۲۶۵.۵۸ بوده که نسبت به سال قبل معادل ۱۱.۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. این شاخص در فصل تابستان با ۲۶.۷۳ درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را داشته است.

شاخص گروه توتون و تنباکو در سال ۱۳۹۴ برابر ۱۹۵.۰۱ بوده که نسبت به سال قبل معادل ۰.۶۷ درصد کاهش یافته است. این شاخص در فصل پاییز با ۲۱.۷۰ درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را داشته و این در حالی است که در فصل پاییز با ۶.۵۹ درصد کاهش مواجه بوده است.

شاخص گروه گیاهان در ساخت شکر در سال ۱۳۹۴ برابر ۲۲۴.۷۷ بوده که نسبت به سال قبل معادل ۱۱.۸۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. این شاخص در فصل تابستان با ۳۱.۵۵ درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را داشته است.

شاخص گروه مواد خام طبقه‌بندی نشده در سال ۱۳۹۴ برابر با ۲۴۱.۴۲ بوده که نسبت به سال قبل معادل ۱۳.۳۴ درصد افزایش یافته است. این شاخص در فصل تابستان با ۲۲.۳۷ درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را داشته و این در حالی است که در فصل پاییز با ۶.۹۶ درصد کاهش مواجه بوده است.

شاخص گروه حیوانات و محصولات حیوانی در سال ۱۳۹۴ برابر ۱۹۵.۹۷ بوده که نسبت به سال قبل معادل ۲.۳۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. این شاخص در فصل پاییز با ۴.۶۰ درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین افزایش را داشته و این در حالی است که در فصل پاییز با ۰.۰۹ درصد کاهش مواجه بوده است.