#شرکت لبنیات احسان سپیده

مدیرعامل اتحادیه تعاونی لبنی کشور: امیدوارم وزارتخانه های متولی به این نتیجه برسند گه همگام با ملت و دولت فضای بازار را کنترل کنند

علی احسان نظری گفت: انتظارات از دکتر ساداتی نژاد خیلی بیشتر از هست چرا که ایشان در مسند ریاست کمیسیون کشاورزی بودند...