#غذای حلال،مواد آرایشی بهداشتی،وزیر صنعت مالزی،شافعی