اهم اخبار

#مدیرکل اداره نظارت برمواد غذایی

دیدار هیئت مدیره فدراسیون صنایع غذایی با مدیرکل اداره نظارت برمواد غذایی با تاکید بر رفع موانع تولید در صنعت غذا صورت گرفت

جلسه هیئت مدیره فدراسیون صنایع غذایی با حضور دکتر مفید مدیر کل  معاونت غذایی کشورو مهندس کاکویی کارشناس اداره غذا  با هیئت...