اهم اخبار

#گروه صنایع غذایی آرد جرعه

معاون قضایی دادستان کل کشور در بازدید از گروه صنایع غذایی جرعه:باید تندیس صنعتگرانی همچون محمد عصارزاده گان را ساخت و در یکی از میادین شهر اصفهان نصب کرد

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: حمایت از تولیدکنندگان وظیفه همه نهادها به ویژه قوه قضائیه است و هر کس برای صنعت...