#معاون وزیر جهاد کشاورزی

معاون وزیر جهاد کشاورزی:نبود گواهی تاییدیه برخی مواد غذایی, ضایعات و هدر رفتن مواد غذایی و الگوی مصرف نادرست غذا در کشور سه چالش اصلی حوزه در صنایع غذایی است

معاون وزیر جهاد کشاورزی کفت: نبود گواهی تاییدیه برخی مواد غذایی, ضایعات و هدر رفتن سالانه معادل غذای مورد نیاز ۱۵ میلیون...