اهم اخبار

#پیشران های صنایع غذایی

مدیرعامل گروه نوین زعفران: پیش بینی۱۰۰۰ هکتار برای توسعه صنایع غذایی کشور با حضور پیشران های صنایع غذایی در خراسان رضوی

علی شریعتی مقدم از احتمال حضور و سرمایه گذاری برندهای معتبر صنعت غذا در خراسان رضوی به منظور توسعه صنایع غذایی کشور...