اهم اخبار

جدیدترین مطالب در دسته ی نوین زعفران

مدیر عالی گروه بین المللی نوین زعفران در «چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی دانشگاه تهران » خواستار ایجاد کلوب کارآفرینان با مسئولیت اجتماعی مؤثر در عرصه ملی و بین المللی با کمک دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران شد

مدیر عالی گروه بین المللی نوین زعفران در «چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی دانشگاه تهران » خواستار ایجاد کلوب کارآفرینان با مسئولیت...

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در بازدید از نوین زعفران عنوان کرد: لزوم توسعه بازار محصولات کشاورزی و حمایت از بخش خصوصی در این زمینه

در بازدید از کارخانجات گروه بین المللی نوین زعفران رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بر لزوم توسعه...