اهم اخبار

جدیدترین مطالب در دسته ی سبزی ایران

برگی دیگر از افتخارات شرکت سبزی ایران /دریافت لوح سپاس بعنوان تولیدکننده نمونه صنایع تبدیلى وتکمیلى زراعى توسط وزارت کشاورزى واستاندارى تهران + تصویر

مهندس شهاب فتح الهی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و استانداری تهران  لوح سپاس  را بعنوان تولیدکننده نمونه صنایع تبدیلى وتکمیلى زراعى...